Pomiary instalacji elektrycznych

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych, w szczególności:

  • pomiar natężenia oświetlenia,
  • pomiar rezystancji izolacji,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia,
  • pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • pomiar rezystywności gruntu.